Zmiany w przepisach .

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła w poniedziałek zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników. Tym samym związkowe regulacje zostały dostosowane do znowelizowanych z dniem 1 marca przepisów prawa.

​​​​Przed kilkunastoma dniami rozporządzeniami Ministra Zdrowia dokonały się rewolucyjne zmiany w zakresie badań lekarskich dla sportowców. Poszerzona została grupa lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń o grono lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, wydłużono również ważność badań z sześciu do dwunastu miesięcy. By jednak zmiany znalazły zastosowanie w rozgrywkach piłkarskich, konieczne było jeszcze wprowadzenie modyfikacji w przepisach związkowych. Tego dokonała Komisja ds. Nagłych PZPN w dniu 11 marca. Zgodnie z komunikatem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zmianie uległy paragrafy 23-25 wyżej wymienionej uchwały, przyjmując następujące brzmienie.

§ 23

1.Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiegoo stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

3.Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4.Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).

§ 24

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

§ 25

1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.

2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.

3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,
b. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,
c. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznejw tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

Do powyższych przepisów dostosowane zostaną w najbliższych dniach regulaminy rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski ZPN.